ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πιστοποιημένο από το Europaen Family Therapy Association Training Institute Chamber (EFTA TIC) 

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2024-2025

Κριτήρια Συμμετοχής:

Στο Τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία γίνονται δεκτοί: ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί καθώς και φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 2 πρώτα έτη των σπουδών τους, με την προϋπόθεση ότι η ολοκλήρωση του βασικού τους πτυχίου θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης του τετραετούς προγράμματος.

Για την απόκτηση ψυχοθεραπευτικής επάρκειας απαιτείται η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ομάδες εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Στο πρόγραμμα δύναται να εγγραφούν άτομα από άλλες επιστημονικές ειδικότητες (εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές ή κοινωνιολόγοι) εφόσον η εργασία τους ή η κοινωνική τους δράση συνδέεται άμεσα με παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους σε κάποιο άλλο φορέα (πιστοποιημένο από το EFTA-TIC) και επιθυμούν αυτή η εκπαίδευση να προσμετρηθεί στη διάρκεια σπουδών τους.

 

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024- 2025 θα λειτουργήσει

Δια Ζώσης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης,  το οποίο θα υλοποιηθεί σε 10 διήμερες συναντήσεις ανά έτος  (Σαββατοκύριακα). 

Αιτήσεις συμμετοχής: έως 6  Σεπτεμβρίου 2024

Έναρξη Προγράμματος : τέλη Σεπτεμβρίου 2023

 

Για να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο info@ergasystimicis.gr μία συμπληρωμένη αίτηση (έντυπο εδώ),  ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών και να συμμετέχουν σε ατομική συνέντευξη με τον υπεύθυνο σπουδών του προγράμματος (τηλ. επικοινωνίας 6973651217, 2810333278).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τετραετές Πρόγραμμα στη Συστημική Ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως αυτά καθορίζονται από την European Family Therapy Association –Training Institute Chamber. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης είναι 1000 ώρες.

 

Υλοποίηση: Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζεται σε 4 άξονες:

Θεωρητική κατάρτιση (200 ώρες).
Πρακτική άσκηση (200 ώρες).
Προσωπική ανάπτυξη (τουλάχιστον 100-150 ώρες ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
Ατομική μελέτη και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (300 ώρες)
Η απόκτηση ψυχοθεραπευτικής επάρκειας προϋποθέτει επιπλέον συμμετοχή σε ομάδες εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας (100-150 ώρες) (συνολική διάρκεια προγράμματος 1000 ώρες).

Ο καταμερισμός των ωρών έχει γίνει κατά προσέγγιση, καθώς κατά την υλοποίηση του προγράμματος οι 4 άξονες αλληλοδιαπλέκονται, ενώ η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία είναι από τη φύση της δυναμική και αναδύεται με μοναδικό τρόπο στο εκάστοτε πλαίσιο.

 

Θεωρητική Κατάρτιση

Μέσα υλοποίησης: Διαλέξεις, βιβλιογραφική ανασκόπηση, βιωματικές ασκήσεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Θεματολογία:

Ηθική & Δεοντολογία.
Γενική Θεωρία των Συστημάτων.
Βασικές Αρχές Συστημικής Θεραπείας.
Συστημική σκέψης & εφαρμογή στην οικογένεια και σε ευρύτερα συστήματα.
Η έννοια του πλαισίου ως σημείο αναφοράς στη συστημική θεραπεία.
Βασικές αρχές λειτουργίας της οικογένειας. Η οικογένεια ως σύστημα, υποσύστημα και υπερσύστημα.
Κύκλος ζωής του ατόμου και της οικογένειας: κομβικά σημεία & στάδια εξέλιξης.
Θεωρία του δεσμού: μια συστημική ανάγνωση.
Ψυχοπαθολογία & συμπτώματα μέσα από μία συστημική προοπτική.
Ιστορία & εξέλιξη οικογενειακής θεραπείας.
Σχολές – Θεωρίες Οικογενειακής Θεραπείας (αναλυτική παρουσίαση).
Η θεραπευτική διαδικασία: ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος της ομάδας, συστημική συνέντευξη, συστημική διάγνωση, στάδια θεραπείας, τεχνικές παρέμβασης.
Η εμπλοκή του θεραπευτή μέσα στη θεραπευτική διαδικασία.
Αμφισβήτηση & περιέργεια στη θεραπευτική διαδικασία.
Ειδικά θέματα (διαζύγιο, υιοθεσία, θάνατος/πένθος, κακοποίηση, εξάρτηση, μετανάστευση, νέες  μορφές οικογένειας και σχέσεων, διαφορετικότητα,  σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα κα.).
Η χρήση της Δημιουργικής Φαντασίας, ως μέσο ανάδυσης εναλλακτικών πλαισίων επικοινωνίας.
Σύνθεση Συστημικής Προσέγγισης με άλλες Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις.
Διάρκεια : 200 ώρες με έμφαση κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών.

Πρακτική Άσκηση 

Περιλαμβάνει 4 διαφορετικά στάδια:

1ο στάδιο: ομάδα παρατήρησης θεραπευτικών συνεδριών.
2ο στάδιο: αντανακλώσα ομάδα.
3ο στάδιο: συν-θεραπεία.
4ο στάδιο: ανάληψη περιστατικού με άμεση εποπτεία.
Διάρκεια: 200 ώρες.

Η πρακτική άσκηση ξεκινάει από τον πρώτο χρόνο του προγράμματος. Στη διάρκεια των τεσσάρων ετών σταδιακά οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στα τέσσερα διαφορετικά στάδια πρακτικής άσκησης.

Ολοκλήρωση με τη συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας (έμμεση εποπτεία).

Προσωπική Ανάπτυξη (Ομάδα Θεραπείας)

Η Ομάδα θεραπείας έχει τριγενεολογικό προσανατολισμό με στόχο:

Την επίτευξη μιας ασφαλούς ισορροπίας ανάμεσα στην αίσθηση του ανήκειν και την ατομικότητας (ικανότητα διαχωρισμού του ‘εγώ’ από το ‘εμείς’).
Την καλλιέργεια της ‘αμφισβήτησης’, της ‘περιέργειας’ και της φαντασίας ως μέσο ανάγνωσης γεγονότων ζωής, αποδόμησης αιτιολογικών σχέσεων και κατηγοριοποιήσεων και ενεργοποίησης εναλλακτικών τρόπων κατανόησης και σύνθεσης εμπειριών ζωής.
Διάρκεια: 150 ώρες (τουλάχιστον ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των ατόμων).

Ατομική μελέτη και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να μελετούν την αντίστοιχη συστημική βιβλιογραφία και να παραδίδουν τις εργασίες που τους ανατίθενται σε τακτά διαστήματα. Στο τελευταίο έτος αναλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, θεωρητικής ή ερευνητικής συστημικής κατεύθυνσης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Πρωτότυπες εργασίες που προάγουν τον επιστημονικό ‘διάλογο’ δύναται να παρουσιαστούν σε επιστημονικά συνέδρια ή να δημοσιευτούν σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά.

Ομάδα Εποπτείας Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Πρώτος στόχος της ομάδας εποπτείας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του θεραπευτή να ελέγχει τη θέση του μέσα στο θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας τη δική του ιστορία ζωής και αποφεύγοντας τη συναισθηματική εμπλοκή με τους πελάτες.

Διάρκεια: 150 ώρες.

Επιπρόσθετες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Έχοντας ως στόχο την πολύπλευρη απόκτηση γνώσεων και εκπαιδευτικών εμπειριών για τους εκπαιδευόμενους, το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και επιστημονικά συμπόσια με διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές από το χώρο της συστημικής ψυχοθεραπείας και άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων ή επιστημονικών πεδίων. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να συνθέσουν και να συνδυάσουν ιδέες που προάγουν την επιστημονική σκέψη.

Ολοκλήρωση του Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την παρακολούθηση του 80% των προγραμματισμένων συναντήσεων, την παράδοση των απαιτούμενων εργασιών, τη μη παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτός καθορίζεται από τη EuropeanFamilyTherapyAssociation (EFTACodeofEthics, http://www.europeanfamilytherapy.eu/code-of-ethics-of-the-european-family-therapy-association/ ).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους ως μέλη στο European Family Therapy Association.