ΕΞΕΙΚΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, νομικούς διαμεσολαβητές, επιχειρηματίες κ.α.,) που η φύση της εργασίας τους σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων και επίλυση κρίσεων.

Στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι να μυήσουν τα άτομα στο συστημικό τρόπο σκέψης και να τους προτείνουν έναν εναλλακτικό τρόπο θεώρησης της πραγματικότητας, ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και την ποιότητα ζωής στο χώρο εργασίας τους. Ο τρόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι θεωρητικός / βιωματικός.

Δίνεται έμφαση στην επικοινωνία, τον απεγκλωβισμό από στερεότυπες αντιλήψεις, στην ανάπτυξη ευελιξίας και στην ανάδυση και αξιοποίηση αποθεμάτων.

Η αναλυτική θεματολογία, η διάρκεια και ο χρόνος πραγματοποίησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας.

 

imagesCA1ZMZ0F